Välkommen till Nordisk Ventilationsteknik, vi har över 30 års erfarenhet

Uppförandekod

INFÖRANDET

Nordisk ventilationstekniks uppförandekod beskriver vår företagskultur och hur vi bedriver vår verksamhet. Koden innehåller regler och riktlinjer för etiskt agerande både inom företaget och i förhållande till kunder och leverantörer. 

Uppförandekoden är grundläggande och omfattar styrelse, medarbetare, inhyrd personal, leverantörer och samarbetspartners. Alla har ett eget ansvar att sätta sig in i och följa de riktlinjer som finns. Uppförandekoden kan komma att uppdateras och revideras löpande. Företaget ansvarar då för att de anställda är informerade. 

Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter

På Nordisk Ventilationsteknik anser vi att en god arbetsmiljö främjar trivsel och effektivitet och även ska kunna leda till personlig utveckling och arbetsglädje. Syftet med vår arbetsmiljöpolicy är att hålla en hög arbetsmiljö och utveckla den i samarbete med medarbetarna.  

Vi följer arbetsrättsliga lagar och förordningar. Vi uppmuntrar transparens på jobbet för att förbättra samarbetet och vi respekterar internationellt deklarerade mänskliga rättigheter, vilket innebär: 

Våra anställda har föreningsfrihet, vilket inkluderar rätten att bilda och gå med i fackföreningar för att skydda sina intressen och rätten till kollektiva förhandlingar.

Vi tillåter inte barnarbete eller någon form av tvångsarbete 

Vi tillåter inte någon form av trakasserier eller mobbning på arbetsplatsen. 

Vi är en ansvarsfull och rättvis arbetsgivare och vi tolererar inte diskriminering av något slag, oavsett om det är baserat på ålder, kön, nationellt och socialt ursprung, religion, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, politisk åsikt eller sexuell läggning. 

Varje medarbetare har rätt till en säker arbetsmiljö och vi fokuserar på att säkerställa en god arbetssäkerhet för alla våra anställda. 

Arbetade timmar återspeglar våra kollektivavtalsbestämmelser och får inte överskridas på något sätt.

Nordis Ventilation Technology ska betala skälig lön och ersättningen ska baseras på kvalifikationer, kompetens och erfarenhet. Frågor som rör ras, hudfärg, nationalitet, etniskt ursprung, ålder, religion, politisk läggning, kön, sexuell läggning, civilstånd, funktionshinder eller annan ställning ska inte påverka ersättningen. Ägarna beslutar om och godkänner löner och ersättningar till anställda i enlighet med kollektivavtalet. 

Hälsa och säkerhet

Säkerheten på arbetsplatsen är allas ansvar. 

Vi är fast beslutna att säkerställa en hälsosam och säker arbetsmiljö för alla som arbetar för Nordisk Ventilationsteknik, oavsett om det är på plats hos en kund eller i våra egna lokaler. 

Vi bedriver vår verksamhet på ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.

Vi förväntar oss att våra anställda strikt följer Nordisk ventilationstekniks säkerhetsriktlinjer samt alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen. 

Säkerheten står alltid i centrum för allt vi gör

Det innebär: 

 • Varje medarbetare har rätt till en säker arbetsmiljö och vi har ett tydligt fokus på att säkerställa en god arbetssäkerhet. 
 • Vårt mål är att ha en olycksfri arbetsplats. Vi utvecklar arbetssäkerheten och följer upp den aktivt. 
 • Varje anställd har lika stort ansvar för säkerheten och måste agera därefter. 
 • Vi kräver också att våra underleverantörer och samarbetspartners följer våra säkerhetsregler.
 • Vi utbildar ständigt vår personal i heta arbeten för att minimera brandrisken och informerar ständigt vår personal om de risker som finns på arbetsplatserna.

Beredskap för nödsituationer

 1. Inför varje projektstart ska vi alltid upprätta en beredskapsplan som innehåller åtgärder vid olika typer av kriser, till exempel brand, naturkatastrofer eller medicinska nödsituationer. Detta görs i vår portal för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 1. Utbildning av personal i hur man agerar i en kris, inklusive evakuering och första hjälpen.

 1.  Etablering av första hjälpen-station och tillgång till nödvändig utrustning såsom brandutrustning, första hjälpen-kit och brandvarnare.

 1. Vi utför regelbunden inspektion och underhåll av arbetsplatsens säkerhetsutrustning och säkerhetssystem.

Det är viktigt att varje arbetsplats anpassar sin krisberedskap efter sina specifika behov och risker.

 

 

Affärsetik och integritet

PENNINGTVÄTT OCH HANDELSSANKTIONER

Vi kommer inte att delta i något evenemang relaterat till bedrägeri eller penningtvätt. 

Vi bör aldrig ägna oss åt någon form av bedräglig verksamhet, varken genom att begå oss själva eller genom att hjälpa någon annan att begå en bedräglig handling. 

Detta inkluderar förskingring, utpressning, stöld och bedrägeri, skatteflykt, falsk uppgift, förfalskning av dokument, information eller data, bedräglig försummelse, trolöshet mot huvudman i syfte att erhålla en otillbörlig eller olaglig fördel för Nordisk ventilationsteknik eller någon annan part, inklusive våra kunder. 

Nordisk Ventilationsteknik och bolagets anställda får under inga omständigheter delta i någon verksamhet eller aktivitet som är eller förefaller vara en del av eller kopplad till penningtvätt. 

Vi följer också alltid gällande handelssanktioner. 

Det betyder: 

 • Du måste kontrollera kunder, leveranskedjan och våra affärspartners för att undvika relationer eller affärer med individer eller organisationer på sanktionslistorna. 

INTRESSEKONFLIKTER 

Du förväntas alltid agera i Nordisk Ventilationstekniks bästa intresse genom att använda sunt förnuft och inte låta dig påverkas av privata intressen eller delade lojaliteter. Intressen eller situationer som står i konflikt med, eller kan antas stå i konflikt med, professionella åtaganden ska undvikas. 

ALKOHOL OCH DROGER 

På Nordisk Ventilationsteknik råder nolltolerans mot alkohol och droger. Det innebär att ingen får vara påverkad under arbetstid. Oanmälda drogtester kan komma att genomföras vid misstanke om att vara påverkad.

ANTI-KORRUPTION

Att ta emot och ge gåvor och andra förmåner mellan kunder och leverantörer kan betraktas som en muta. Att bjuda på ett evenemang eller en aktivitet kan också betraktas som en muta. Att muta någon, det vill säga att ge någon något i avsikt att otillbörligt påverka den personen, är ett allvarligt brott med höga straff. 

Ibland kan det vara svårt att veta var gränsen går mellan vad som anses vara ett acceptabelt affärsbeteende och vad som kan vara ett olagligt beteende. Försiktighet och måttfullhet ska alltid beaktas när man ger eller tar emot gåvor. Detsamma gäller när vi bjuder in eller låter oss bjudas in till evenemang eller andra aktiviteter. 

Vi kommer alltid att: 

 • agera på ett sådant sätt att vi eller våra affärspartners inte hamnar i en beroendeställning av varandra; 
 • vara mycket restriktiv med gåvor och förmåner, både till och från våra affärspartners, och helt undvika att ge gåvor och andra förmåner till personer som direkt eller indirekt utövar offentlig makt eller beslutar om offentlig upphandling; 
 • Undvik att låta affärspartners betala för resor och boende för oss eller för sådana för våra affärspartners. 

SPONSRING

Sponsring är ekonomiskt stöd som ges för ett specifikt ändamål (för en aktivitet som sport eller konst, en person eller organisation) i utbyte mot erkännande. I samband med sponsring kan till exempel nordisk ventilationsteknik visas upp i samband med aktiviteterna. Till skillnad från reklam ingår inte köp av marknadsföringsutrymme i sponsringen. 

MILJÖPOLITIK

Nordic Ventilation Technologys största påverkan på miljön och vårt koldioxidavtryck kommer från de tjänster och lösningar vi erbjuder våra kunder, som hjälper våra kunder att minska sin miljöpåverkan. Om vi tar hänsyn till en fastighets eller en industrianläggnings hela livscykel bidrar vi till en hållbar utveckling. 

Samverkan med andra aktörer i branschen bidrar ytterligare till vår kapacitet och stärker bolagets kompetens inom energieffektiva och miljövänliga byggtekniska system. Att driva en miljövänlig verksamhet är strategiskt viktigt för oss. 

Dessutom är det viktigt för oss att se till att den negativa miljöpåverkan från vår egen verksamhet hålls till ett minimum. Merparten av miljöpåverkan från vår verksamhet är relaterad till lokalt begränsat buller, damm. 

Nordisk Ventilationsteknik hyr i första hand kontorslokalerna för sin verksamhet. 

När vi hyr sådana lokaler fokuserar vi på kontorsbyggnader som har energieffektiva och miljövänliga lösningar. 

Förnybar energi

Utsläppen från vår verksamhet beror till stor del på bränsleförbrukningen i våra servicefordon. Vi strävar efter att minska dessa utsläpp genom effektiv ruttplanering och mobila verktyg. 

Nordisk ventilationsteknik använder endast miljövänliga bilar som el- eller delelbilar för de anställda. På sikt kommer även våra servicebilar att vara eldrivna, men vi har redan den högsta miljöklassningen för dieselfordon och de tankas endast med förnybar diesel.

Energieffektivitet: Ventilationsbranschen kommer att fokusera på att bygga energieffektiva anläggningar genom att använda isoleringsmaterial, energieffektiva fläktar och återvunnet material i högsta grad samt genom att optimera styrningen av ventilationssystemet. Att minska energiförbrukningen kan minska behovet av icke-förnybara energikällor.

Hållbar resurshantering

Vår verksamhet producerar också avfall som vi återvinner och gör oss av med på lämpligt sätt.

Genom att återvinna material som papper, plast och metall kan vi minska behovet av att utvinna nya resurser och minska avfallet.

Att tänka på vad vi köper och hur det påverkar miljön. Vi kan välja att köpa produkter som är tillverkade av återvunnet material eller som är producerade på ett miljövänligt sätt, till exempel filter i luftbehandlingsaggregat som är tillverkade av återvunnen metall.

EFTERLEVNAD AV UPPFÖRANDEKODEN 

Vi accepterar inga undantag från uppförandekoden. Ledningen ansvarar för att främja en företagskultur i enlighet med Koden. Vid misstanke eller observerade handlingar som strider mot uppförandekoden ska anmälan göras till närmaste chef.

Rapporten kommer sedan att utredas. Underlåtenhet att följa Kodens principer är att betrakta som allvarlig och kan avhjälpas genom varning, ersättning för eventuell skada eller förlust för bolaget och i värsta fall avsked.